Nam thanh niên t.ử v.0.ng sau khi đăng dòng trạng thái ti êu cự c trên Facebook